W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania w Elementary International School of Gdansk oraz High International School of Gdansk od 16 marca 2020 prowadzone jest kształcenie na odległość.

Od 25 marca 2020 r. naszą pracę regulują następujące rozporządzenia MEN:
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf),

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf).