Gdańska Fundacja Oświatowa
zrealizowała projekt
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”
Okres realizacji projektu 01 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową:
• Gdańskich Szkół Autonomicznych:
− Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
− Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum,
− Gdańskiego Liceum Autonomicznego,
• Sopockich Szkół Autonomicznych:
− Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
− Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum,
− Sopockiego Autonomicznego Liceum,
• International School of Gdansk:
− Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku,
− Middle International School of Gdansk/ Międzynarodowego Gimnazjum w Gdańsku,
− High International School of Gdansk/ Międzynarodowego Liceum w Gdańsku.

Głównym celem projektu było podnoszenie u uczniów podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Cele szczegółowe:
• podniesienie kompetencji uczniów związanych z umiejętnością wykorzystania narzędzi TIK;
• podniesienie kompetencji uczniów w zakresie kreatywności i innowacyjności;
• podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK

W ramach projektu zostały przeprowadzone różnorodne zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej ze szkół.

W ramach projektu został zakupiony m.in.: sprzęt multimedialny, komputery, tablety, pomoce dydaktyczne.

Źródło finansowania projektu: projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych zespołów szkół:
• Gdańskie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 305 – 80 – 61
• Sopockie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 550 – 14 – 76
• International School of Gdansk – tel. 58 342 – 31 – 00

W ramach tego projektu wszyscy uczniowie International School of Gdansk uczestniczyli w następujących zajęciach dodatkowych:
Robotyka (klasy I-VI), kostka Rubika (klasy I-III), szachy (I-III), logika (klasy IV-VI), grafika komputerowa (klasy VII-XI), matematyczne gry logicze (klasy VII-XI). Zajęcia zostały zaprojektowane tak, aby rozwijać kreatywność i innowacyjność naszych uczniów.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 13.02.2017