Rekrutacja uczniów do klasy 1 do Elementary International School of Gdansk na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planuje się otwarcie jednego oddziału – klasy 1 w Elementary International School of Gdansk.

Etapy postępowania rekrutacyjnego:
1. Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę zgłoszeniową (link do druku). Ostateczny termin składania kart to 13 kwietnia 2018r.

2. Kandydat podlega badaniu rekrutacyjnemu prowadzonemu przez pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Osiek”. Częścią badania jest również wywiad nt. dziecka przeprowadzony z rodzicami. Badania prowadzone będą w ustalonym indywidualnie terminie, w okresie od 12 lutego do 20 kwietnia. Koszt badania rekrutacyjnego to 100zł.
Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w International Preschool of Gdansk są zwolnione z opłat za badania rekrutacyjne.

3. Po przeprowadzeniu przesiewowego badania pedagogicznego kandydatom przyznawane są punkty zależnie od uzyskanego podczas badania wyniku:
• na poziomie A – 50 punktów;
• na poziomie B – 40 punktów;
• na poziomie C – 30 punktów;
• na poziomie D – 20 punktów;
• na poziomie E – 10 punktów.

4. Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy spełnia jedno z poniższych kryteriów:
• realizuje przygotowanie przedszkolne w International Preschool of Gdansk – 25 punktów;
• realizuje przygotowanie przedszkolne w innych szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową – 15 punktów;
• realizuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego – 5 punktów;
• jest dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową – 10 punktów.
Punkty, o których mowa powyżej, nie podlegają sumowaniu.
W przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku przydziela się wyższą możliwą liczbę punktów.

5. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów.

6. Do dnia 24 kwietnia 2018 r. rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o jego wyniku.

7. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest dostarczenie do 30 kwietnia 2018 r. do sekretariatu dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 1400 zł. (20% upust we wpisowym przysługuje kandydatom uczęszczającym obecnie do International Preschool of Gdansk).

8. Kandydaci, którzy przejdą badanie rekrutacyjne i otrzymają wynik
co najmniej C, po złożeniu karty i wpłaceniu wpisowego otrzymują gwarancję przyznania miejsca w klasie 1 przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne dla pozostałych kandydatów będzie wówczas prowadzone zgodnie z harmonogramem na pozostałe wolne miejsca
w klasie 1.

Rekrutacja do klasy „0” prowadzona jest w International Preschool of Gdansk – link